1. Boldking is niet verantwoordelijk voor inzendingen die zijn verzonden, maar om welke reden dan ook niet zijn ontvangen.
 2. De winnaar zal op de hoogte worden gebracht via zijn of haar Instagram door middel van een persoonlijk bericht. Als iemand meedeed aan de wedstrijd via een formulier of via e-mail, dan zal de winnaar gemaild of gebeld worden. Indien niet anders van te voren is aangegeven, moet de winnaar reageren op de aankondiging binnen 48 uur. Niet reageren binnen de gestelde termijn betekent dat de winnaar zijn kans op de prijs heeft verloren.
 3. Boldking is gemachtigd om inhoudelijk materiaal,voor onbepaalde tijd, wereldwijd te reproduceren, te bewerken, weer te geven, door te sturen, af te leiden, wijzigen, publiceren en op enige andere manier te gebruiken in alle mediavormen, ongeacht dit van te voren of achteraf bekend gemaakt wordt en zonder enige vorm van compensatie aan u.
 4. Door het inzenden van inhoudelijk materiaal aan Boldking garandeert u dat het inhoudelijk materiaal geen enkele inbreuk maakt op mogelijke auteursrechten, handelsmerken, eigendomsrechten, de privacy rechten of publiciteitsrechten van een persoon of enige andere rechten van derden en dat u de volledige toestemming en het onbeperkte recht heeft om inhoudelijk materiaal over te dragen aan Boldking, gratis en vrij van alle mogelijke claims en lasten.
 5. U erkent en stemt er mee in dat Boldking niet verplicht is om inhoudelijk materiaal dat door u ingezonden wordt, te versturen, weer te geven of op enige andere manier openbaar te maken.
 6. U erkent en stemt er mee in dat het door u ingezonden inhoudelijke materiaal door Boldking openbaar gemaakt mag worden aan het publiek ter aanschouwing, beoordeling, waardering en kritiek. U stemt toe dat beoordelingen, waar u het niet mee eens bent of ontevreden over bent, gepubliceerd of op enige andere manier geassocieerd mogen worden met het door u ingezonden inhoudelijke materiaal aan Boldking. Door het inzenden van inhoudelijk materiaal aan Boldking doet u afstand van alle privacy verwachtingen die u zou kunnen hebben met betrekking tot het inhoudelijk materiaal dat u bij Boldking ingediend heeft.
 7. U gaat akkoord met het vrijwaren van Boldking en al haar functionarissen, directeuren, werknemers, agentschappen, opvolgers en freelancers en neemt hiermee afstand van al het recht tot vervolging – van alle claims in elke vorm die tot stand kunnen komen in connectie van het gebruik door Boldking van het door u ingezonden inhoudelijke materiaal aan Boldking en heeft om wat voor reden dan ook het absolute vertrouwen van Boldking.
 8. Wedstrijden waarbij het door u ingezonden inhoudelijk materiaal geëvalueerd wordt als onderdeel van de wedstrijd zullen geheel discreet door Boldking beoordeeld worden. Genomen beslissingen door Boldking zijn definitief.
 9. Winnaar mogen niet vragen naar een plaatsvervangende prijs. Alle winnaars zijn zelf aansprakelijk voor alle extra belastingen en/of kosten die mogelijk kunnen ontstaan.
 10. Noch Boldking noch haar sponsors, bestuurders, directeuren, medewerkers, vrijwilligers, agenten, opvolgers of rechtverkrijgenden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor eventuele garantie, kosten, schade, letsel of andere claims die het gevolg zijn van het gebruik van een prijs door een winnaar. Boldking is niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit of in verband met een wedstrijd die gepromoot wordt door Boldking.
 11. In het geval de betreffende prijs niet langer beschikbaar is kan Boldking deze ter discretie vervangen met een prijs van dezelfde soort en waarde.
 12. Wedstrijden zijn ongeldig op alle rechtsgebieden wanneer deze in strijd zijn met de wet.
 13. Boldking behoudt zelf het recht om in absolute discretie elk soort wedstrijd te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.
 14. Boldking behoudt zelf het recht om in absolute discretie iedere wedstrijdregel te allen tijde aan te passen.
 15. In wedstrijden waarbij de winnaars geselecteerd worden op basis van vaardigheden of prestaties, worden de winnaars in absolute discretie geselecteerd door Boldking op basis van hun individuele resultaten.
 16. Er is geen enkele vorm van betaling of vergoeding nodig voor deelname.
 17. Behalve in het geval van wedstrijden waarbij de winnaars worden gekozen zoals beschreven in paragraaf 16, zal elke wedstrijd voorzien worden van een deadline voor de inschrijvingsdatum en de datum vermelden waarop de winnaar (s) zal worden aangekondigd. Een lijst met de winnaars kan mogelijk worden verkregen door het sturen van een aanvraag met daarbij een aan uzelf geadresseerde, gestempelde (eerste klasse verzendkosten) envelop naar Boldking.
 18. Boldking keert zijn prijs altijd uit, mits de jury bepaald dat de kwaliteit van de inzendingen te laag is. In dat geval behoudt Boldking het recht om geen, of een andere prijs uit te keren.
 19. Boldking behoudt het recht voor de toekenning van prijzen aan de winnaar op het uitgeven van een persbericht.
 20. Ondanks dit gereserveerde recht, wordt toegang gevraagd aan de deelnemer om de naam van deze deelnemer te mogen gebruiken (zonder vergoeding aan de deelnemer) indien de deelnemer wint, om de wedstrijd te publiceren etc, zoals bepaald door Boldking, tenzij dit bij wet verboden is.

Facebook Comments